Trở về trang Trợ giúp

Lương gộp sang lương thực lãnh

 1. Tính cho một tháng

 2. Ví dụ 1

  Lương gộp là 19 triệu VNĐ. Tháng này bạn được trả 19 triệu VNĐ. Bạn nhập vào Lương gộp: 19000000 và để trống Lương chịu thuế.

  Ví dụ 2 - nghỉ bệnh được Bảo hiểm trả và công ty trả

  Lương gộp là 22 triệu VNĐ và mỗi tháng có 22 ngày làm việc. Tháng này bạn có 3 ngày nghỉ bệnh. Bảo hiểm sẽ trả bạn 75% số lương gộp. Giả sử công ty trả bạn 25% số lương gộp. Bạn nhập vào Lương gộp: 22000000, Lương chịu thuế: 19750000 (19 x 1000000 + 25% x 1000000 x 3 = lương 19 ngày làm việc + 25% lương cho 3 ngày nghỉ bệnh).

  Ví dụ 3 - nghỉ bệnh được Bảo hiểm trả

  Tương tự như ví dụ 2, nhưng lần này công ty không trả bạn 25%, vậy thì bạn nhập vào Lương gộp: 22000000, Lương chịu thuế: 19000000 (19 x 1000000 = lương của 19 ngày làm việc).

  Ví dụ 4 - thưởng

  Lương gộp là 33 triệu VNĐ. Tháng này bạn được trả 32 triệu VNĐ và bạn được thưởng 6 triệu VNĐ. Bạn nhập vào Lương gộp: 33000000, Lương chịu thuế: 32000000 và Thưởng: 6000000.

 3. Tính cho nguyên năm

 4. Ví dụ 1 - lương gộp không thay đổi trong năm và bạn nhớ mình được thưởng bao nhiêu

  Lương gộp là 18 triệu VNĐ. Cuối năm bạn được thưởng 1 tháng lương. Bạn nhập vào Lương gộp: 216000000 (18000000 x 12 = lương gộp cả năm), Thưởng: 18000000, đánh dấu "Nguyên năm" và chọn năm cần tính.

  Ví dụ 2 - lương gộp không thay đổi trong năm và bạn không nhớ rõ mình được thưởng bao nhiêu

  Lương gộp là 23 triệu VNĐ. Cuối năm tổng thu nhập của bạn là 280 triệu VND. Bạn đã trả 24 triệu VNĐ tiền thuế TNCN. Vậy thì bạn nhập vào Lương gộp: 276000000 (23000000 x 12 = lương gộp cả năm), Lương chịu thuế: 280000000, đánh dấu "Nguyên năm" và chọn năm cần tính, sau đó nhập PIT đã nộp: 24000000.

  Ví dụ 3 - lương gộp thay đổi trong năm

  Thu nhập cả năm là 225 triệu VNĐ. Bạn đã trả 16283000 VNĐ tiền thuế TNCN. Tổng số bảo hiểm bạn đã trả là 19093000 VNĐ. Bạn nhập vào Lương chịu thuế: 225000000 (bạn cũng có thể nhập con số này vào Lương gộp và để trống Lương chịu thuế), đánh dấu "Nguyên năm" và chọn năm cần tính, sau đó nhập vào PIT đã nộp: 16283000, đánh dấu "Tự nhập Tổng số bảo hiểm" và nhập vào Tổng số bảo hiểm: 19093000.

  Ví dụ 4 - lương gộp và số người phụ thuộc thay đổi trong năm

  Thu nhập cả năm là 320 triệu VNĐ. Bạn đã trả 16 triệu VNĐ tiền thuế TNCN. Tổng số bảo hiểm bạn đã trả là 20 triệu VNĐ. Trong năm bạn có 1 người phụ thuộc và số tiền được giảm cho người này là 11.2 million VND. Vậy thì bạn nhập vào Lương chịu thuế: 320000000, đánh dấu "Nguyên năm" và chọn năm cần tính. Sau đó nhập vào PIT đã nộp: 16000000, đánh dấu "Tự nhập tổng số bảo hiểm" và nhập vào Tổng số bảo hiểm: 20000000. Đánh dấu "Tự nhập giảm trừ cho người phụ thuộc" và nhập vào Mức giảm trừ: 11200000

Lương thực lãnh sang Lương gộp

 1. Tính cho một tháng

 2. Ví dụ 1

  Bạn muốn lương thực lãnh là 23 triệu VNĐ. Bạn nhập vào Lương thực lãnh: 23000000.

  Ví dụ 2

  Bạn muốn lương thực lãnh là 10 triệu VNĐ và bạn có 1 người phụ thuộc. Bạn nhập vào Lương thực lãnh: 10000000, Người phụ thuộc: 1.

 3. Tính cho nguyên năm

 4. Ví dụ 1

  Bạn muốn lương thực lãnh cho nguyên năm 2012 là 320 triệu VNĐ. Bạn nhập vào Lương thực lãnh: 320000000, đánh dấu "Nguyên năm" và chọn 2012.

  Ví dụ 2

  Bạn muốn lương thực lãnh cho nguyên năm 2012 là 200 triệu VNĐ và bạn có 2 người phụ thuộc. Bạn nhập vào Lương thực lãnh: 200000000, Người phụ thuộc: 2, đánh dấu "Nguyên năm" và chọn 2012.

Trở về trang Trợ giúp