Ứng dụng tính thuế TNCN

Màn hình chính

 1. Nút Đổi Ngôn Ngữ

 2. Thay đổi qua lại giữa các ngôn ngữ được hỗ trợ (Tiếng Anh và Tiếng Việt).

 3. Nút Lương Gộp

 4. Tính lương thực lãnh từ lương gộp (hỗ trợ tính cho cả năm).

  Người nước ngoài: đánh dấu nếu bạn là người nước ngoài - bạn chỉ phải đóng bảo hiểm y tế.

  Tính cả năm: đánh dấu để tính bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thuế TNCN, và lương thực lãnh cho cả năm. Người dùng có thể thay đổi năm để tính nếu giá trị mặc định (năm hiện hành) không đúng.

  Lương gộp: nhập vào lương gộp (tổng số lương nếu tính cho cả năm). Đây là mức lương ghi trong hợp đồng lao động. Mức lương này dùng để tính bảo hiểm y tế (và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nếu bạn không phải là người nước ngoài). Chỉ dùng khi lương gộp của bạn không bị thay đổi trong năm, ngược lại vui lòng tự nhập tổng số bảo hiểm. Nếu bạn đã nhập dữ liệu vào ô này thì "Tự nhập Tổng số bảo hiểm" sẽ bị vô hiệu hóa.

  Tự nhập Tổng số bảo hiểm: chỉ xuất hiện khi "Tính cả năm" được đánh dấu - đánh dấu để tự nhập "Tổng số bảo hiểm". Đánh dấu chọn nếu lương gộp của bạn bị thay đổi trong năm. Đánh dấu chọn bạn sẽ không nhập được "Lương gộp".

  Tổng số bảo hiểm: chỉ xuất hiện khi "Tự nhập tổng số bảo hiểm" được đánh dấu - tổng số bảo hiểm bạn đã trả.

  Lương chịu thuế: nhập vào lương chịu thuế - có thể để trống nếu bằng lương gộp - (tổng số lương chịu thuế nếu tính cho cả năm). Đây là mức lương được trả trên thực tế.

  Thưởng: nhập vào tiền thưởng (tổng số tiền thưởng nếu tính cho cả năm).

  Phụ cấp: nhập vào tiền phụ cấp (tổng số tiền phụ cấp nếu tính cho cả năm).

  Người phụ thuộc: nhập vào số người phụ thuộc. Nếu số người phụ thuộc bị thay đổi trong năm vui lòng tự nhập giảm trừ cho người phụ thuộc. Nếu bạn đã nhập giá trị vào ô này "Tự nhập giảm trừ cho người phụ thuộc" sẽ bị vô hiệu hóa.

  Tự nhập giảm trừ cho người phụ thuộc: chỉ xuất hiện khi "Tính cả năm" được đánh dấu - đánh dấu để tự nhập "Mức giảm trừ" cho người phụ thuộc. Đánh dấu nó bạn sẽ không nhập được "Người phụ thuộc".

  Mức giảm trừ: chỉ xuất hiện khi "Tự nhập giảm trừ cho người phụ thuộc" được đánh dấu - tổng số tiền giảm trừ cho người phụ thuộc.

  PIT đã nộp: chỉ xuất hiện khi "Tính cả năm" được đánh dấu - PIT bạn đã trả - để tính số thuế được hoàn trả.

  Nút Thoát: trở về màn hình chính.

  Nút Tính: tính BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN và lương thực lãnh.

  Ví dụ: bấm vào đây.

  Ghi chú: nếu số thuế được hoàn trả bị âm nghĩa là bạn phải nộp thêm thuế.

 5. Nút Lương Thực Lãnh

 6. Tính lương gộp từ lương thực lãnh (hỗ trợ tính cho cả năm - kết quả sẽ không chính xác nếu lương thực lãnh bị thay đổi trong năm).

  Người nước ngoài: đánh dấu nếu bạn là người nước ngoài - bạn chỉ phải đóng bảo hiểm y tế.

  Tính cả năm: đánh dấu để tính BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN và lương gộp cho cả năm.

  Lương thực lãnh: nhập vào lương thực lãnh (tổng số lương nếu tính cho cả năm).

  Người phụ thuộc: nhập vào số người phụ thuộc.

  Nút Thoát: trở về màn hình chính.

  Nút Tính: tính BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN và lương gộp.

  Ví dụ: bấm vào đây.

 7. Nút Cài Đặt

 8. Thay đổi cái cài đặt của chương trình như BHXH, BHYT, BHTN... Những cài đặt này chỉ dùng để tính lương gộp/lương thực lãnh cho 1 tháng.

  Bảo hiểm Xã hội: thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm Xã hội.

  Bảo hiểm Y tế: thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm Y tế.

  Bảo hiểm Thất nghiệp: thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm Thất nghiệp.

  Vùng (cho lương tối thiểu vùng): chọn vùng để áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

  Lương tối đa cho BHXH (VNĐ): lương tối đa cho bảo hiểm Xã hội. Giá trị này thay đổi tùy thuộc vào vùng mà bạn chọn.

  Lương tối đa cho BHYT (VNĐ): lương tối đa cho bảo hiểm Y tế. Giá trị này thay đổi tùy thuộc vào vùng mà bạn chọn.

  Lương tối đa cho BHTN (VNĐ): lương tối đa cho bảo hiểm Thất nghiệp. Giá trị này thay đổi tùy thuộc vào vùng mà bạn chọn.

  Giảm trừ cho bản thân: thay đổi mức giảm trừ cho bản thân (hàng tháng).

  Giảm trừ cho 1 người phụ thuộc: thay đổi mức giảm trừ cho 1 người phụ thuộc (hàng tháng).

  Dấu phân cách thập phân: thay đổi dấu phân cách thập phân (vd: 1.5 hay 1,5 - một phẩy năm) - chỉ được dùng 1 ký tự.

  Dấu phân cách hàng ngàn: thay đổi dấu phân cách hàng ngàn (vd: 1.000 hay 1,000 - một ngàn) - chỉ được dùng 1 ký tự.

  Nút Xem: xem biểu thuế lũy tiến từng phần.

  Nút Khôi phục: khôi phục các cài đặt về giá trị mặc định. Người dùng phải bấm nút này để cập nhật các cài đặt sau mỗi lần nâng cấp chương trình.

  Nút Thoát: trở về màn hình chính.

  Nút Lưu: lưu lại những thay đổi của người dùng.

 9. Nút Giúp đỡ

 10. Hiển thị thông tin giúp đỡ.

 11. Nút Miễn trừ trách nhiệm

 12. Hiển thị thông tin miễn trừ trách nhiệm.