10.03.2011
Ông Elmar Dutt được bầu là Thành viên lãnh đạo của Hiệp hội các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam năm 2011
Ông Elmar Dutt - Giám đốc Điều hành của TANNER Việt Nam được bầu làm Ủy viên Hội đồng quản trị Hiệp hội các doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EUROCHAM) trong cuộc họp lãnh đạo thường niên của hiệp hội ngày 03 tháng 03 năm 2011. Ông Elmar Dutt hiện là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA).

EUROCHAM, thành lập vào ngày 08 tháng 12 năm 1998, là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập, phi chính trị, phi lợi nhuận có nhiệm vụ thúc đẩy, tạo điều kiện và tăng cường cơ hội đầu tư, kinh doanh, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các thành viên Khối thịnh vượng chung Châu Âu.

Bấm chọn liên kết dưới đây để biết thêm thông tin về Ban Điều hành mới của EUROCHAM.

http://www.eurochamvn.org/About_Us/Executive_Committee

«
»
Về đầu trang