Điều khoản Sử dụng

Bằng cách đăng nhập vào trang thông tin điện tử www.tanner.vn, người sử dụng đồng ý các điều khoản sử dụng được quy định sau đây (“Điều khoản Sử dụng”). Trong trường hợp từ chối, người sử dụng có thể sẽ không sử dụng được và truy cập không thành công vào trang web này.

Giới thiệu

Khi đề cập đến các thuật ngữ “TANNER Việt Nam” hoặc “chúng tôi” trong quá trình tham khảo các Điều khoản Sử dụng này, nghĩa là nội dung đang đề cập đến Công Ty TNHH TANNER Việt Nam, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 411043000763 cấp lần đầu ngày 9 tháng 8 năm 2008, được sửa đổi sau đó vào ngày 23 tháng 10 năm 2009 bởi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thay đổi Điều khoản sử dụng

(a) Vào bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản Sử dụng bằng cách điều chỉnh nội dung trang này. Vui lòng kiểm tra định kỳ trang này để ghi chú bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện vì chúng có tính ràng buộc với người sử dụng. Chúng tôi cũng có thể cập nhật định kỳ trang web, và có thể thay đổi nội dung trang web vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên trang web có thể bị lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung đó.

(b) Việc truy cập vào trang web của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên trang web, luôn luôn có thể truy cập được hoặc không bị ngắt quãng. Chúng tôi, vì bất kỳ lý do nào, có thể hoãn, rút lại, ngắt kết nối, hoặc thay đổi tất cả, hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web.

Bản quyền tác giả

(a) Bản quyền tác giả của trang web này thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp quyền cho trang web.

(b) Không nội dung nào hoặc bất kỳ phần nào theo đây được phép sao chép, phân phối, chuyển thể, sửa đổi, tái bản, trưng bày, quảng bá, chỉ dẫn, đóng khung hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng phương tiện nào hoặc lưu trữ trong một hệ thống tìm kiếm thông tin mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

(c) Bất kỳ thông tin, văn bản, hình ảnh, liên kết, âm thanh, đồ họa và video nào hiển thị trên trang web đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc chúng tôi được các Khách hàng cấp quyền sử dụng. Vì vậy, người sử dụng trang web không được phép tải về, in ấn bất kỳ thông tin, văn bản, hình ảnh, liên kết, âm thanh, đồ họa và video nào được đăng tải trên trang web. Người sử dụng cũng không được phép, trừ trường hợp chúng tôi cho phép, chèn một siêu liên kết đến trang web chúng tôi trên bất kỳ trang web nào hoặc phản chiếu bất kỳ tài liệu nào đã được chúng tôi đăng tải trên trang web này lên bất kỳ máy chủ nào

Nhãn hiệu

(a) Nhãn hiệu hoặc logo (“Nhãn hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên trang web đều được TANNER Việt Nam và TANNER AG hoặc các bên cấp quyền đăng ký.

(b) Không nội dung nào trên trang web của chúng tôi được hiểu một cách ngụ ý, ngăn cản hoặc bằng các hình thức khác để cấp cho người sử dụng bất kỳ quyền hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được đăng tải và hiển thị tại trang web của chúng tôi mà không được sự đồng ý của TANNER Việt Nam bằng văn bản.

(c) TANNER Việt Nam và các công ty thành viên và các chi nhánh của mình (nếu có) thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi cho phép của pháp luật Việt Nam. Tên “TANNER Việt Nam” hoặc Nhãn hiệu không được phép sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm việc quảng cáo hoặc sử dụng công khai liên quan đến phân phối tài liệu trên trang web mà không được TANNER Việt Nam đồng ý bằng văn bản.

(d) Nghiêm cấm sử dụng Nhãn hiệu dưới hình thức một liên kết web hoặc siêu liên kết đến bất kỳ trang thông tin điện tử nào của TANNER Việt Nam hoặc các trang khác trừ trường hợp được chấp thuận trước bằng văn bản bởi TANNER Việt Nam

Chính sách Bảo mật thông tin

(a) Chính sách Bảo mật Thông tin của chúng tôi giải thích cách chúng tôi xử lý và bảo mật thông tin người sử dụng khi truy cập trang web. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện về Chính sách Bảo mật Thông tin được chúng tôi lưu tại www.tanner.vn/vi/chinh-sach-bao-mat/. Đây là những điều khoản bổ trợ cho Điều Khoản Sử Dụng này.

(b) Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin người sử dụng với các công ty thành viên và các chi nhánh khác (nếu có), hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào miễn là người sử dụng đồng ý và bất kể người sử dụng có đồng ý hay không, chúng tôi được quyền chia sẻ thông tin của người sử dụng với bất kỳ cơ quan nhà nước, điều hành nào trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam có liên quan cho các mục đích nêu trên.

(c) Chúng tôi có thể chia sẻ với các công ty thành viên và các chi nhánh của mình (nếu có) và các bên thứ ba thông tin ẩn danh hoặc thông tin tổng hợp. Các thông tin này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào; vì vậy, việc sử dụng và tiết lộ chúng sẽ không thuộc các điều khoản của Chính sách này

Phản hồi, đề xuất và đóng góp khác

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của người sử dụng liên quan đến trang web và dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận các thông tin bí mật hoặc mang tính độc quyền. Mọi phản hồi, đề xuất, ý tưởng, tài liệu, thông tin và các đóng góp khác được tiết lộ, cung cấp hoặc gửi cho TANNER Việt Nam(gọi chung là “Đóng góp”) không phải là bí mật và sẽ trở thành tài sản của chúng tôi. TANNER Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Đóng góp nào. Các Đóng góp mà người sử dụng gửi không được vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, và không được chứa các nội dung bôi nhọ, lăng mạ, khiêu dâm hoặc trái pháp luật.

Tuyên bố và Trách nhiệm

(a) Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với người sử dụng về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào, dù có hay không có quy định trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm lỗi vô ý), do hành vi phạm pháp, hoặc các trường hợp khác, kể cả có thể nhìn thấy trước được, hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(i) bất kỳ hệ thống, máy chủ hoặc lỗi kết nối, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, chậm trễ trong truyền tải, hoặc vi-rút máy tính;

(ii) bất kỳ truy cập, sử dụng, hoặc việc truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi không khả dụng, hoặc phụ thuộc vào tài liệu và/hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web;

(iii) bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ trang web nào khác có liên kết với trang web của chúng tôi;

(b) Bất kỳ siêu liên kết nào dẫn đến các trang web khác không được xem là sự thừa nhận hoặc xác nhận đối với trang web đó và những trang web này chỉ nên truy cập dưới sự kiểm soát của người sử dụng. Điều khoản loại trừ này có hiệu lực áp dụng trong phạm vi luật định.

Phòng chống Virus và Khả năng tương thích

Mặc dù đã thi hành các biện pháp phòng ngừa để phát hiện virus máy tính và đảm bảo an toàn, nhưng TANNER Việt Nam không đảm bảo rằng trang web không có virus và an toàn. TANNER Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ virus máy tính hoặc lỗ hổng bảo mật. TANNER Việt Nam không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào đối với khả năng tương thích của trang web với hệ thống máy tính, phần mềm và/hoặc phần cứng của người sử dụng.

Bồi thường

Trong trường hợp việc sử dụng trang web này dẫn đến thiệt hại cho TANNER Việt Nam, người sử dụng phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại này. Người sử dụng đồng ý bồi thường cho TANNER Việt Nam cũng như nhân viên, các bên cấp quyền của TANNER Việt Nam đối với toàn bộ mất mát, thiệt hại có thể phát sinh do việc truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc vi phạm Điều khoản Sử dụng này.

Luật áp dụng và Cơ quan tài phán

(a) Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh và xây dựng bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

(b) Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng bị xét là vô hiệu hoặc không thực hiện được theo quy định pháp luật hiện hành, thì điều khoản đó sẽ được thay thế bằng điều khoản có thể thực thi và phù hợp nhất với điều khoản ban đầu, các Điều khoản Sử dụng khác giữ nguyên hiệu lực áp dụng.

(c) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Thông tin Liên hệ hữu ích

(a) Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử: salesvn@tanner.de hoặc gọi cho chúng tôi theo số +84 28 3997 3452 để được giải đáp thắc mắc về thông tin hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

(b) Điều khoản và Điều kiện này được phê duyệt lần cuối vào ngày 30 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực áp dụng ngay lập tức.