Thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật

Công ty TNHH Tanner Việt Nam xin thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty như sau:

  • Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty TNHH Tanner Việt Nam đối với Ông Elmar Omit Dutt từ ngày 31/03/2019.
  • Bổ nhiệm Bà Lâm Hồng Thu làm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tanner Việt Nam từ ngày 01/04/2019.

Công ty TNHH Tanner Việt Nam trân trọng thông báo.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Stefan Helmut Georg Kuegel

 

Xem file PDF: Announcement_Change of Legal Representative